Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.
Demnitatea umană (art.1)
(1) Orice persoană are dreptul la viaţă.
Dreptul la viaţă (art.2)
(2) Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat.
Dreptul la viaţă (art.2)
(1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.
Dreptul la integritate al persoanei (art.3)
(2) În domeniile medicinei şi biologiei trebuie respectate în special:consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege, interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecţia persoanelor, interzicerea utilizării corpului uman şi a părţilor sale, ca atare, ca sursă de profit, interzicerea clonării fiinţelor umane în scopul reproducerii.
Dreptul la integritate al persoanei (art.3)
Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.
Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (art.4)
(1) Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitute.
Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art.5)
(2) Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forţată sau obligatorie.
Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art.5)
(3) Traficul de fiinţe umane este interzis.
Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art.5)
Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă.
Dreptul la libertate şi la siguranţă (art.6)
Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a secretului comunicaţiilor.
Respectarea vieţii private şi de familie (art.7)
(1) Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.
Protecţia datelor cu caracter personal (art.8)
(2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora.
Protecţia datelor cu caracter personal (art.8)
(3) Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorităţi independente.
Protecţia datelor cu caracter personal (art.8)
Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi.
Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie (art.9)
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învăţământului, practicilor şi îndeplinirii riturilor.
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art.10)
(2) Dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă este recunoscut în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestui drept.
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art.10)
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
Libertatea de exprimare şi de informare (art.11)
(2) Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.
Libertatea de exprimare şi de informare (art.11)
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere la toate nivelurile şi în special în domeniile politic, sindical şi civic, ceea ce implică dreptul oricărei persoane de a înfiinţa împreună cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la acestea pentru apărarea intereselor sale.
Libertatea de întrunire şi de asociere (art.12)
(2) Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor Uniunii.
Libertatea de întrunire şi de asociere (art.12)
Artele şi cercetarea ştiinţifică sunt libere. Libertatea universitară este respectată.
Libertatea artelor şi ştiinţelor (art.13)
(1) Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi formare continuă.
Dreptul la educaţie (art.14)
(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul obligatoriu.
Dreptul la educaţie (art.14)
(3) Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea principiilor democratice, precum şi dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.
Dreptul la educaţie (art.14)
(1) Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă sau acceptată în mod liber.
Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă (art.15)
(2) Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru.
Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă (art.15)
(3) Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetăţenii Uniunii.
Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă (art.15)
Libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.
Libertatea de a desfăşura o activitate comercială (art.16)
(1) Orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a dispune şi de a lăsa moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosinţa bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.
Dreptul de proprietate (art.17)
(2) Proprietatea intelectuală este protejată.
Dreptul de proprietate (art.17)
Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute de Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 şi de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor şi în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană şi cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele”).
Dreptul de azil (art.18)
(1) Expulzările colective sunt interzise.
Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare (art.19)
(2) Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.
Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare (art.19)
Toate persoanele sunt egale în faţa legii.
Egalitatea în faţa legii (art.20)
(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
Nediscriminarea (art.21)
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetăţenie.
Nediscriminarea (art.21)
Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică.
Diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică (art.22)
(1) Egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, munca şi remunerarea.
Egalitatea între femei şi bărbaţi (art.23)
(2) Principiul egalităţii nu exclude menţinerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje specifice în favoarea sexului sub-reprezentat.
Egalitatea între femei şi bărbaţi (art.23)
(1) Copiii au dreptul la protecţia şi îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei îşi pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate.
Drepturile copilului (art.24)
(2) În toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorităţi publice sau de instituţii private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.
Drepturile copilului (art.24)
(3) Orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare interesului său.
Drepturile copilului (art.24)
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viaţă demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală.
Drepturile persoanelor în vârstă (art.25)
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.
Integrarea persoanelor cu handicap (art.26)
Lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se garantează, la nivelurile corespunzătoare, informarea şi consultarea în timp util, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.
Dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii (art.27)
Lucrătorii şi angajatorii sau organizaţiile lor au dreptul, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale, de a negocia şi de a încheia convenţii colective la nivelurile corespunzătoare şi de a recurge, în caz de conflicte de interese, la acţiuni colective pentru apărarea intereselor lor, inclusiv la grevă.
Dreptul de negociere şi de acţiune colectivă (art.28)
Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament.
Dreptul de acces la serviciile de plasament (art.29)
Orice lucrător are dreptul la protecţie împotriva oricărei concedieri nejustificate, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.
Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament. (art.30)
(1) Orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea, securitatea şi demnitatea sa.
Condiţii de muncă echitabile şi corecte (art.31)
(2) Orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă şi la perioade de odihnă zilnică şi săptămânală, precum şi la o perioadă anuală de concediu plătit.
Condiţii de muncă echitabile şi corecte (art.31)
(1) Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Vârsta minimă de încadrare în muncă nu poate fi inferioară celei la care încetează perioada de şcolarizare obligatorie, fără a aduce atingere normelor mai favorabile tinerilor şi cu excepţia unor derogări limitate.
Interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă (art.32)
(2) Tinerii acceptaţi să lucreze trebuie să beneficieze de condiţii de muncă adaptate vârstei şi să fie protejaţi împotriva exploatării economice sau a oricărei activităţi care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar putea compromite educaţia.
Interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă (art.32)
(1) Familia se bucură de protecţie juridică, economică şi socială.
Viaţa de familie şi viaţa profesională (art.33)
(2) Pentru a putea concilia viaţa de familie şi viaţa profesională, orice persoană are dreptul de a fi protejată împotriva oricărei concedieri din motive de maternitate, precum şi dreptul la un concediu de maternitate plătit şi la un concediu parental acordat în urma naşterii sau adopţiei unui copil.
Viaţa de familie şi viaţa profesională (art.33)
(1) Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială şi la serviciile sociale care acordă protecţie în caz de maternitate, boală, accident de muncă, dependenţă de alte persoane sau bătrâneţe, precum şi în caz de pierdere a locului de muncă, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.
Securitatea socială şi asistenţa socială (art.34)
(2) Orice persoană care are reşedinţa şi se deplasează în mod legal în cadrul Uniunii are dreptul la prestaţii de securitate socială şi la avantaje sociale, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.
Securitatea socială şi asistenţa socială (art.34)
(3) Pentru a combate marginalizarea socială şi sărăcia, Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul la asistenţă socială şi la asistenţă în ceea ce priveşte locuinţa, destinate să asigure o viaţă demnă tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.
Securitatea socială şi asistenţa socială (art.34)
Orice persoană are dreptul de acces la asistenţa medicală preventivă şi de a beneficia de îngrijiri medicale în condiţiile stabilite de legislaţiile şi practicile naţionale. În definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.
Protecţia sănătăţii (art.35)
Uniunea recunoaşte şi respectă accesul la serviciile de interes economic general, astfel cum se prevede în legislaţiile şi practicile naţionale, în conformitate cu tratatele, în scopul promovării coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii.
Accesul la serviciile de interes economic general (art.36)
Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.
Protecţia mediului (art.37)
Politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.
Protecţia consumatorilor (art.38)
(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat.
Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European (art.39)
(2) Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret.
Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European (art.39)
Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat.
Dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale (art.40)
(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii.
Dreptul la bună administrare (art.41)
(2) Acest drept include în principal:dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere, dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial, obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.
Dreptul la bună administrare (art.41)
(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre.
Dreptul la bună administrare (art.41)
(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile tratatelor şi trebuie să primească răspuns în aceeaşi limbă.
Dreptul la bună administrare (art.41)
Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de acces la documentele instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente.
Dreptul de acces la documente (art.42)
Orice cetăţean al Uniunii, precum şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, cu excepţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în exercitarea funcţiei sale jurisdicţionale.
Ombudsmanul European (art.43)
Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European.
Dreptul de petiţionare (art.44)
(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de circulaţie şi de şedere liberă pe teritoriul statelor membre.
Libertatea de circulaţie şi de şedere (art.45)
(2) Libertatea de circulaţie şi de şedere poate fi acordată, în conformitate cu tratatele, resortisanţilor ţărilor terţe stabiliţi legal pe teritoriul unui stat membru.
Libertatea de circulaţie şi de şedere (art.45)
Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru, al cărui resortisant este, nu este reprezentat, de protecţia autorităţilor diplomatice sau consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat.
Protecţia diplomatică şi consulară (art.46)
(1) Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti, în conformitate cu condiţiile stabilite de prezentul articol.
Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil (art.47)
(2) Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată şi reprezentată.
Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil (art.47)
(3) Asistenţa juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiţie.
Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil (art.47)
(1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi stabilită în conformitate cu legea.
Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare (art.48)
(2) Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare.
Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare (art.48)
(1) Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, nu constituia infracţiune potrivit dreptului intern sau dreptului internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul săvârşirii infracţiunii. În cazul în care, ulterior săvârşirii infracţiunii, legea prevede o pedeapsă mai uşoară, se aplică aceasta din urmă.
Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor (art.49)
(2) Prezentul articol nu aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane care s-a făcut vinovată de o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, era incriminată pe baza principiilor generale recunoscute de comunitatea naţiunilor.
Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor (art.49)
(3) Pedepsele nu trebuie să fie disproporţionate faţă de infracţiune.
Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor (art.49)
Nimeni nu poate fi judecat sau condamnat pentru o infracţiune pentru care a fost deja achitat sau condamnat în cadrul Uniunii, prin hotărâre judecătorească definitivă, în conformitate cu legea.
Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeaşi infracţiune (art.50)
(1) Dispoziţiile prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile şi principiile şi promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile pe care le au în acest sens şi cu respectarea limitelor competenţelor conferite Uniunii de tratate.
Domeniul de aplicare (art.51)
(2) Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competenţelor Uniunii, nu creează nici o competenţă sau sarcină nouă pentru Uniune şi nu modifică competenţele şi sarcinile stabilite de tratate.
Domeniul de aplicare (art.51)
(1) Orice restrângere a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege şi să respecte substanţa acestor drepturi şi libertăţi. Prin respectarea principiului proporţionalităţii, pot fi impuse restrângeri numai în cazul în care acestea sunt necesare şi numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesităţii protejării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor (art.52)
(2) Drepturile recunoscute prin prezenta cartă care fac obiectul unor dispoziţii prevăzute de tratate se exercită în condiţiile şi cu respectarea limitelor stabilite de acestea.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor (art.52)
(3) În măsura în care prezenta cartă conţine drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, înţelesul şi întinderea lor sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute de convenţia menţionată. Această dispoziţie nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie mai largă.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor (art.52)
(4) În măsura în care prezenta cartă recunoaşte drepturi fundamentale, aşa cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, aceste drepturi sunt interpretate în conformitate cu tradiţiile menţionate.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor (art.52)
(5) Dispoziţiile prezentei carte care conţin principii pot fi puse în aplicare prin acte legislative şi de punere în aplicare adoptate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi prin acte ale statelor membre în cazurile în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii, în exercitarea competenţelor lor respective. Invocarea lor în faţa instanţei judecătoreşti se admite numai în scopul interpretării şi controlului legalităţii unor astfel de acte.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor (art.52)
(6) Legislaţiile şi practicile naţionale trebuie să fie luate în considerare pe deplin, după cum se precizează în prezenta cartă.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor (art.52)
(7) Instanţele judecătoreşti ale Uniunii şi ale statelor membre ţin seama de explicaţiile redactate în vederea orientării interpretării prezentei carte.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor (art.52)
Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând atingere drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare, de dreptul Uniunii şi dreptul internaţional, precum şi de convenţiile internaţionale la care Uniunea sau toate statele membre sunt părţi, şi în special Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi prin constituţiile statelor membre.
Nivelul de protecţie (art.53)
Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând vreun drept de a desfăşura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile şi libertăţile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune restrângeri mai ample decât cele prevăzute prin prezenta cartă.
Interzicerea abuzului de drept (art.54)